CUIDEM LA SEVA
COMUNITAT
ENLLAÇ D'INTERÉS
 
 
  
 


Administrador de Finques és una professió amb una responsabilitat social molt important, que té com a objectiu fonamental la gestió de comunitats de propietaris d'acord la Llei de Propietat Horitzontal i lloguer d'habitatges.

Nosaltres som Col·legiats Territorials Nº 813 i Col·legiats Nacionals Nº 34.897.

La Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals d'acord a l'article 553-15, punt 2 determina: La comunitat pot encarregar l'administració  a un professional extern que compleixi les condiciones professionals legalment exigibles. En aquest cas, les funcions d'administració inclouen també les de secretaria.

Article 553-17. Secretari: El secretari estén les actes de les reunions, fa les notificacions, expedeix els certificats i custòdia, durant cinc anys, com a mínim, les convocatòries, la documentació comptable i els altres documents rellevantsnde les reunions i de la comunitat. La custòdia i tenedoria dels llibres d'actes són regulades per l'article 553-28.

Article 553-18. Administració: 1.- La administració gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat i exerceix les funcions següents:

a) Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
b) Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
c) Preparar els comptes anuals de l'exercici precedent i el pressupost.
d) Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.
e) Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
f) Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.
g) Les altres funcions que expréssament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

2. L'administrador és responsable de la seva actuació davant la junta de propietaris.

C/ Baixada de l'estació Nº4, Local 2º  C.P.17450-Hostalric (Girona) Tel/FAX 972864431 info@afmontsoriu.es